JURIDISCHE INFORMATIE

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om ons bedrijf (zie colofon) evenals onze producten en diensten voor te stellen. Onze informatie komt naar ons beste weten overeen met onze huidige kennis en ervaring. Wij geven deze echter zonder aansprakelijkheid door en staan met name niet in voor de volledigheid, juistheid en beschikbaarheid van de informatie op eender welk moment. Onze informatie beschrijft niet de kwaliteit van onze producten en diensten en vormt dus ook geen garantie.

Wij raden u aan alle informatie op deze website vóór gebruik vakkundig te controleren. De toegang tot deze website en de inhoud ervan is op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat met betrekking tot het gebruik van deze website, tenzij deze opzettelijk door ons is veroorzaakt en tenzij wij onderworpen zijn aan een verplichte wettelijke aansprakelijkheid.

AUTEURSRECHT EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Alle informatie gepubliceerd op deze website, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, webcamopnames, geluids-, video- en animatiebestanden evenals de presentatie daarvan (hierna ‘inhoud’ genoemd) vallen onder de bescherming van het auteursrecht en onder aanvullende wettelijke regelingen inzake industriële eigendomsrechten.

De inhoud mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd en/of openbaar gereproduceerd buiten de wettelijke grenzen van het geldende auteursrecht. In het bijzonder is het gebruik van de inhoud op websites van derden niet toegestaan. Kopieën voor eigen, privégebruik moeten een verwijzing bevatten naar het auteursrecht van ons bedrijf.

Het plaatsen van een hyperlink naar deze website is alleen toegestaan met onze voorafgaande toestemming. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon voor deze website, vermeld in de colofon.

Via deze website worden geen gebruiksrechten op industriële eigendomsrechten zoals merken of octrooien verleend. Elk dergelijk gebruik, in het bijzonder commercieel gebruik, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verboden en vormt een inbreuk op de geldende, beschermende wetten.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle op deze website genoemde handelsmerken, logo's en andere onderscheidende tekens wettelijk beschermde handelsmerken van de Evonik-groep, ongeacht of ze met een merksymbool gemarkeerd zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de naam EVONIK.

AANVULLINGEN CONSUMENTENBESCHERMING:

Informatie over onlinegeschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een internetplatform voor onlinegeschillenbeslechting aan. Dat platform is toegankelijk via de volgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr
Kennisgeving overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de beslechting van consumentengeschillen (‘VSBG’)Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken in de zin van de VSBG en zijn daartoe ook niet verplicht.

© Evonik Industries AG, Stand: Maart 2018